ProfilyBenešovy dekrety: co byly a jak vznikaly…

 

 
V rozjitřené době bylo nutno reagovat na situaci, která vyčerpávala republiku. Evropa byla rozvrácena, tisíce běženců, propuštěných vězňů z koncentračních táborů se vracely domů – putovaly Evropou.
 
Tvrzení, že tzv. Benešovy dekrety jsou aktem jednoho muže, jenž se chtěl „mstít“ na „svých“ spoluobčanech, je nepodložené tvrzení. O odsunu bylo rozhodnuto jinde, na konferenci v Postupimi. Ale přesto měly Benešovy dekrety svoje místo v historii Československa.
Jak ale vznikaly?
 
Londýnské vládě se říkalo „vláda emigrantů“. Docela vhodně, protože vznikla za války v Londýně převážně z československých politiků, kteří uprchli z vlasti před nástupem Hitlera. Od 15. října 1940 byla dokonce uznána Velkou Británií jako vláda prozatímní 
a o devět měsíců později se stala s prezidentem Benešem a Státní radou definitivní zahraniční reprezentantkou okupované republiky.
 
Vláda se plně chopila svého poslání. Již 15. dubna 1940 začala vydávat dekrety, nahrazující zákony. Šlo o provizorní normy, které byly po válce na podzim roku 1945, pokud mezitím nepozbyly platnosti, předloženy k dodatečnému potvrzení prozatímnímu Národnímu shromáždění. Původní československý parlament totiž přestal existovat už za tzv. druhé republiky v prosinci 1938, kdy se své legislativní pravomoci sám dočasně zřekl ve prospěch Beranovy polofašizující česko-slovenské vlády. Vstup německých jednotek 15. března 1939 do zbytku okleštěné Československé republiky a následná okupace znamenaly konec tohoto zákonodárného sboru.
 
Proto dekrety, které byly navrhovány emigrační vládou v Londýně ve spolupráci se Státní radou, musela podle ústavy podepisovat hlava státu. Státní rada byla zřízena ústavním dekretem prezidenta republiky z 21. července 1940 původně jako 40členný poradní orgán prezidenta. Novelizací dekretu z 24. listopadu 1941 byla ale rozšířena na 50 členů a dostala právo kontrolovat vládu, navrhovat dekrety a bez jejího posudku nemohl prezident dekrety vydávat. Svým způsobem nahrazovala parlament. Byl to výjimečný stav, plně odpovídající době, zaviněný okupací a válkou.     
 
Válka pomalu končila a první zasedání nově jmenované a doplněné československé vlády v Košicích dne 5. dubna 1945 se zúčastnilo 21 z celkového počtu 22 ministrů (Jan Masaryk byl v té době na zakládací schůzi OSN v San Francisku) i všichni tři státní tajemníci jako slovenští zástupci klíčových českých ministrů. Bylo mezi nimi 13 členů bývalé londýnské emigrační vlády, 6 emigrantů ze Sovětského svazu (včetně premiéra Zdenka Fierlingera, který během války řídil československé vyslanectví v Moskvě) a 5 ministrů a 1 státní tajemník, který strávil válku v Tisově slovenské republice. Poměr emigrantů k ostatním byl 19:6.
 
Na prvním zasedání byl schválen vládní program, známý jako „košický“. Již na čtvrté schůzi 17. dubna 1945 projednala vláda text ústavního dekretu o změnách trestního a branného zákona předložený ministrem Svobodou. Poslední věta jeho prvního paragrafu zněla: „I když se zběh později dobrovolně přihlásí, není to polehčující okolnost.“ Taková byla doba. Takové znění si vynutila situace, protože po vyhlášení mobilizace na osvobozeném území Slováci odmítali nastoupit do československé armády. Proto po doplnění textu odborníky byl dekret schválen. Přesto se ale slovenští členové vlády postavili proti tomuto znění a vyžádali si 48 hodin, aby se mohla k dekretu vyslovit Slovenská národní rada. Začaly tím dosti značné kompetenční různice, které pružnou práci vlády zdržovaly a působily dojmem obstrukcí.
 
Dne 24. dubna 1945 jednala vláda o retribučních předpisech podle dekretu schváleného 1. února ještě v Londýně. Šlo o potrestání nacistických zločinců, českých zrádců a kolaborantů. Tzv. Velký retribuční dekret. Do tohoto dekretu byli zahrnuti i provinilci proti národní cti, což byl tzv. Malý retribuční dekret. Předpokladem pro jeho realizaci bylo ustanovení Mimořádných lidových soudů a Národního soudu. Toto košické jednání dalo impulz k přípravě definitivních osnov.
 
Na těchto jednáních ale vláda posuzovala i jiné dekrety, např. o zatímním vedení hospodářství, které bylo zdevastováno šestiletým okupačním vykořisťováním. Zároveň probíhalo jednání na osnově o národních správách a o způsobu zveřejnění dekretů, které byly vydány v zahraničí. To, že se jednalo i o dekretu o zavedení pracovní povinnosti pro bezprostřední potřebu okamžité doby, není již dnes nikde zmíněno. Pouze malá poznámka v zápise z jednání dodává, že tímto úkolem byl pověřen ministr ochrany práce a sociální péče Šoltész.
 
Vláda se přesunula do Prahy. 
Přes všechny reálie doby je nutné připomenout, že jednání vlády probíhalo za velmi těžkých podmínek. Například když se vláda zabývala řešením problému tzv. vyživovací situace, protože sovětská armáda se na území Československa nechovala jako osvoboditel, ale jako dobyvatel, začaly se hromadit problémy s navrátilci. Přicházeli z osvobozených německých věznic, koncentračních táborů a byli velmi zubožení a bez potravin. Docházelo k rabování a napadání místních obyvatel, a to zejména v pohraničních oblastech. Jedno jednání České národní rady, které se připravovalo na příjezd prezidenta republiky do Prahy, bylo náhle přerušeno, protože sovětský velvyslanec Zorin požadoval potrestání členů ČNR pro styky s vlasovci, kteří pomohli Pražanům při povstání. Tohle byli již první náznaky zlovolného omezování suverenity Československa ze strany Sovětského svazu.
 
15. května 1945 již zasedala vláda ve svém definitivním sídle – v bývalé Strakově akademii. Projednávala osnovu s názvem: „Dekret o národní správě majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby okupace“. A přišly problémy. Zejména zástupci Slovenska nesouhlasili s vydáním tohoto dekretu, neboť by tím utrpěla autorita Slovenské národní rady. Jednalo se spíše o to, že posuzování pozice Slováků v období Tisova štátu bylo velmi problematické, protože podle tohoto dekretu by byl kolaborantem každý Slovák. Docházelo k velmi vzrušeným debatám, ke slovnímu napadání a vytahování minulosti. Nakonec se dosáhlo velmi podivného kompromisu – dekret bude aplikován pouze v českých zemích. 
 
Rozkol se začal prohlubovat. Již některé dekrety vydané v Londýně odmítala Slovenská národní rada uznat a dokonce někteří členové SNR otevřeně proti nim vystupovali. Jak poznamenal ministr Šrobár: „Je to anarchie. Mladí členové SNR, kteří jsou stále pod vlivem šestileté agitace takzvaného samostatného slovenského státu, situace se stane neudržitelnou!“
 
Velmi zajímavá situace nastala, když předseda ČNR Zdeněk Firlinger oznámil, že má zprávy ze „spolehlivých pramenů“, že došlo k týrání Němců, a dokonce i k týrání těch, kteří nacisty nikdy nebyli a ničím se neprovinili. Rozvinula se vzrušená debata. Všichni ještě měli před očima řádění zdivočelých útvarů SS v posledních dnech války a zejména při pražském povstání. Sice se někteří ministři bránili tím, že jde o ojedinělé jevy revoluční doby, přesto nakonec došli k dohodě – pověřili ministra vnitra Noska vyhlášením pokynů útvarům bezpečnosti a národním výborům, aby takovému jednání zabránily. Především se měli chránit němečtí antifašisté. Nálada obyvatelstva byla stále rozjitřená. 
 
8. června 1945 probíhalo jednání o řízení hospodářství a přišly další potíže. Předsednictví Slovenské národní rady začalo blokovat jednání. Přestože osnova tohoto dekretu o řízení hospodářství byla připravena a schválena již 10. května v Bratislavě, bylo možné předložit osnovu k podpisu prezidenta až po několika urgencích. Byla vytvořena dohoda o způsobu jednání, která měla platnost do doby, než parlament schválí novou ústavu.
 
Situace, které se začaly dít v Československu, se svým způsobem začaly vymykat vládě z rukou. Při jednání vlády 15. června tlumočili ministři náčelníku hlavního štábu Čs. armády generálu Fialovi stížnosti proti provádění „divokého“ odsunu, zejména v pohraničních oblastech. Docházelo k odsunu všech Němců bez ohledu, zda se jedná o německé antifašisty či nikoliv. Ihned byly vydány vojenské směrnice, které tomu měly zamezit. 
 
Ale pohraničí začalo žít svým vlastním životem. Přicházeli tam lidé z vnitrozemí, kteří chtěli pouze zabavit nemovitosti a nashromáždit majetek. Byly tam posílány vojenské útvary, které se velmi těžko přizpůsobovaly mírovým poměrům. Byly zde jednotky Rudé armády, které se chovaly jako na okupačním území poraženého Německa.
 
Přestože se vláda přímo konkrétně nezabývala odsunem, nebo-li transferem Němců, oznámil na 43. schůzi vlády 3. srpna 1945 ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, že dostal souhlasné nóty od britského a amerického velvyslanectví o transferu. Rozhodla o tom konference vítězných mocností v Postupimi. 
 
Instituce dekretů, dodatečně stvrzených a plnoprávně zastupujících zákony, byla pro poválečnou situaci v Československu životní nutností. Dekrety pomáhaly republice přežít mimořádné období a opět nastolit právní stát. Dekrety se staly nejúčinnějším prostředkem k přetvoření chaosu ve fungující společenství, které měla poválečná vláda působící na území republiky od dubna do listopadu 1945 k dispozici.
 
Proč se těmto dekretům říká Benešovy dekrety, přestože byly převážně dílem vlády? Možná je to jenom tím, že je prezident Beneš podepsal podle ústavy jako hlava státu.
Přesto se staly neoddělitelnou součástí československého právního řádu a existence Československa. Tak neoddělitelnou, že jsou dodnes, pro mnohé představitele sousedních států velkým a neustále citelně znatelným trnem v oku.
     
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]