ProfilyČestný pionýrský, červené šátky a pionýři, malované děti

 
„Rudé šátky na slunci hoří, jako rozkvetlý vlčí mák...“ Pionýři zpívají, pionýři stojí ve svém charakteristickém modrém kroji čestnou stráž u pomníku sovětského vojáka, pionýři zažívají svá dobrodružství na pionýrském táboře. Pionýr – v minulých letech mládežnická organizace, kterou bylo nemožné neznat. Organizace, která dala Česku nejen bonmot: „čestný pionýrský!“ Organizace s bohatou a zajímavou historií...
 
PIONÝR: je všem chlapcům a děvčatům příkladem. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Svátek měl Jiří a skauti celého světa (jejichž patronem byl právě svatý Jiří) slavili svátek. Psal se rok 1949 a v tehdejším Československu probíhala tzv. slučovací konference, během které byl založen Český svaz mládeže a společně s ním i první pionýrské oddíly, takzvané Pionýrské oddíly Junáka, které vycházely z tradic skauntingu, během protektorátu zakázaného, po válce krátce obnoveného a nyní opět nepohodlného. Proč? Skaut byl komunisty, který se v předchozím roce dostali k moci vnímán jako projev buržoazní dekadence a kosmopolitanismu a bylo tudíž nežádoucí, aby otravoval myšlení mladých lidí. A pak tu byl ještě jeden faktor. Mládežnická činnost díky velkému sjednocení získala svůj monopol, který přetrval do konce osmdesátých let.
 
 
PIONÝR: miluje svou lidově demokratickou vlast. Je hrdý na svůj národ, který pod vedením presidenta Klementa Gottwalda buduje socialismus. Miluje svou lidově demokratickou republiku a její armádu, záruku bezpečnosti našeho státu. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Na první pohled se vůbec nic nezměnilo. Jak již bylo řečeno, první pionýrské oddíly ve většině vycházely ze skautských a junáckých tradic a jejich náplň a činnosti tomu odpovídaly. Ovšem s přibývajícími měsíci začínalo postupně přituhovat. S rodícími se padesátými léta státní komunistický aparát stále více upevňoval svou moc a k výchově mládeže v duchu myšlenek marxismu – leninismu byl pionýr, jako mládežnická organizace, jako dělaný. Do dětských dobrodružství se tak začala pomalu vlévat politická náplň. A tak byly v roce 1950 Pionýrské oddíly Junáka přejmenovány na Pionýrskou organizaci ČSM, která si žádala masovost. Oddíly tak vznikaly při základních a středních školách, i přes fakt, že mnohdy nebyly ani dostatečně personálně zajištěny. Se školami však zůstaly nerozlučně spjaty, aby vytvářely určitý „pedagogický“ prvek i v mimoškolním životě dítěte. Junák a ostatní mládežnické spolky byly zakázány.
 
 
Vstup do Pionýra byl považován za samozřejmou povinnost a byl odmítnut pouze těm nejzávadnějším. Masový nábor zajišťovali učitelé. Skaut vychovával mládež k pobytu v přírodě, slušnosti, úctě k rodičům a starším lidem. Akce pionýrů byly orientované více na život ve městě, školení, brigády, hry, nástěnky, sběr sběrných surovin, "spontánní" reakce na politické události, besedy s předválečnými členy strany. Byly prováděny staršími členy - pionýry pro jiskřičky, svazáky pro pionýry - za stálého dohledu "shora".
 
 
PIONÝR: přeje svobodu a mír všem národům. Miluje našeho osvoboditele Sovětský svaz, zemi svobody, míru a socialismu. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
S počátkem padesátých let byl rovněž veliký důraz kladen va širokou prosovětskou propagaci. Jinými slovy, co bylo sovětské, nebylo jen dobré – bylo to nejlepší. Není divu, že nejlepší a vzorem každého československého pionýra byla pionýrská organizace Sovětského svazu, i se svým smutným hrdinou Pavlíkem Morozovem, jež se dostal na výsluní popularity tím, že byl zabit svou rodinou, poté co udal svého otce – kulaka, jak zněla oficiální zpráva. Jistě, pravda byla trochu někde jinde. Morozov svého otce skutečně jako kulaka udal a skutečně byl zabit, ovšem z větší části za to, že svým křivým udáním přivedl do vsi rabovací gardu, která při masovém zatýkání odnesla veškeré zásoby, které vesničané měli a tím je odkázala k vyhladovění. O tom se ale tenkrát nesmělo mluvit. Spolu s častuškami se raději pěly pecky typu: „Pionýři, pionýři, malované děti...“
 
 
PIONÝR: je ukázněný. Dbá rad svých rodičů, učitelů a vedoucích. Podřizuje se vždy vůli kolektivu. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Nicméně signál byl jasný. Když se doma děje něco nekalého, když mamka s taťkou nadávají na stát a vládu lidu, je správné to oznámit! Ano, děti v 50. letech byly nabádány k tomu, aby donášely o tom co de děje za zavřenými dveřmi jejich domovů. A to vše bylo samozřejmě zaobaleno do báječného světa dětských radovánek, spojených s rituály, které dodávaly pionýrkám a pionýrům, stejně jako malým Jiskřičkám, (děti od první třídy do devíti let) mnohdy bohatou náplň volného času, zatím co rodiče pracovali, aby společně s ostatními dodrželi pětiletý plán.
 
 
 PIONÝR: chrání svou pionýrskou čest. Zastává pravdu, je čestný a odpovědný, není sobecký a jedná vždy spravedlivě. Váží si všech pracujících lidí. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Pionýrský šátek, to bylo něco. Byla čest ho nosit. Pionýr ho získal až po složení slibu a byl na něj náležitě hrdý. Přijít o něj byla hanba a potupa. Samozřejmě, děti a mnozí vedoucí té doby vnímali „Pionýra“ jako báječné prožití volného času. A měli v tom i pravdu. Začínaly vznikat Domy pionýrů a mládeže, kde byly provozovány různé aktivity v podobě zájmových kroužků a upřímně řečeno, tato organizovaná činnost byla v mnoha ohledech lepší, než kdyby se děti potulovaly samostatně na ulici.
 
 
Jistě, politika zaobalená v mnohé z činností nesla své zápory, ale na druhou stranu, politikou byla tehdejší léta naprosto prosycena. S koncem padesátých let se začíná tlačit na restruktualizaci výchovného systému. Doba, kdy k vedení pionýrského oddílu stačila soudružka učitelka, kterou to mnohdy ani nebavilo, ale v zájmu masovosti musela, pomalu končí.
 
 
PIONÝR: se dobře učí. Plní vzorně svoje školní povinnosti, má rád knihy, stále se vzdělává, aby se stal uvědomělým a platným budovatelem socialismu. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Vedoucí oddílů však byli sice stále dobrovolníci, nicméně probíhá jejich proškolování  a v PO ČSM se klade důraz na zájmovou činnost. Tzv. Plameny a Cesta je souhrn tématických dovedností s motivačním prvkem. Spolu s tím vznikají i „zájmové odznaky“  jako např. Mladý turista, technik, či přírodovědec. Součástí těchto snah je i promyšlený systém dětských časopisů. Organizace se mění z pouhého „masového“ hnutí na skutečnou organizaci. Společně s tím rostou i snahy oprostit Pionýrskou organizaci od politického vlivu, stejně jako od mnohdy až velké provázanosti se školami. S polovinou šedesátých let se zdá, že Pionýry čekají opravdu radikální změny.
 
 
PIONÝR: je věrným a spolehlivým druhem. Pomáhá spolužákům a je přítelem malých dětí. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Závěry Vědecko – metodické konference k rozvoji pionýrského hnutí mluvily jasnou řečí. Odmítly tupí centralismus, formální masové akce a kladly důraz na přitažlivost života pionýrských oddílů a skupin. Zároveň poukazovaly na to, že spousta dětí je členy pouze formálními, nikoliv aktivními. S přibývajícími lety bylo jasné, že nastává období společenských změn. Byly odsouzeny nespravedlivé postupy proti junáckým činovníkům ze začátku padesátých let a dokonce vznesen požadavek na rehabilitaci Junácké i Skautské organizace, které byly koncem čtyřicátých let hlavním konkurentem Pionýra. 
 
 
Český svaz mládeže se rozpadá a Pionýr se osamostatňuje společně s novým názvem organizace – Československý pionýr. Jeho snahou je vrátit se ke kořenům pionýrského hnutí, respektuje samosprávnost, je otevřený, a ještě více podporuje rozvoj zájmové činnosti. Československý pionýr tak usiloval o pluralitu v nabídce pro děti a proto i spolupracoval s dalšími podobnými organizacemi, například s znovuobnoveným Junákem, s nímž také v srpnu 1968 inicioval Službu vlasti – jako reakci na obsazení ČSSR. Heslo nového pionýra zní: „K budování a obraně vlasti buď připraven!“ – „Vždy připraven!“ Český pionýr zároveň přerušil mezinárodní styky s dětskými organizacemi pěti států Varšavské smlouvy.
 
 
PIONÝR: je pracovitý. Ctí každou práci, která přináší prospěch celku, a účastní se jí podle svých sil. Především pomáhá svým rodičům. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Poté co po okupaci nastoupila k moci vláda vedená Gustávem Husákem, začala okamžitě požadovat změnu mládežnických a dětských organizací k současné politice, která měla vést k rodící se normalizaci. Tlak se s každým měsícem zvyšuje a Pionýr zažívá novou změnu. Nejprve je zreorganizován jako pionýrská organizace ČSSR a krátce na to, jako Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže., který byl ustanoven 11.11.1970. Společně s tím je radikálně utlumena jeho samostatná činnost. Pionýr se vrací zpět do škol. Program zájmových kroužků, stejně jako oddílů, je však zachován a plusem té doby je rovněž účinný a poměrně kvalitní systém přípravy vedoucích, který rozvíjel znalosti a dovednosti z mnoha oblastí (pedagogiky, psychologie, organizace práce a podobně, nikoliv pouze z politiky KSČ). Pionýr tak vstoupil do normalizace.
 
 
PIONÝR: se připravuje vstoupit do řad ČSM. Bude proto vždy a všude vzorným pionýrem, aby byl přijat do ČSM, který sdružuje nejuvědomělejší mladé budovatele republiky. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Tím čím dřív byl pionýrům ČSM, tím jim byl v sedmdesátých a osmdesátých letech SSM, který na něj navázal. Vrátily se i formální akce, postávání u pomníků, obdarovávání zasloužilých soudružek karafiáty (a to nejen na MDŽ), stejně jako vzájemné poznávací „družby“ s ostatními dětskými a mládežnickými organizacemi socialistického bloku. To vše se však mělo změnit koncem osmdesátých let. Stejně jako ve společnosti, tak i v PO SSM docházelo k pnutí a zvýšeným požadavkům změn. Nakonec přišla Sametová revoluce, karta se definitivně otočila a zdálo se, že je s pionýrskou organizací definitivní konec.
 
 
PIONÝR: je mladým hospodářem své země. Miluje přírodu, zachází šetrně se vším, co bylo vytvořeno lidskou prací. Chrání společný majetek a střeží jej před škůdci a nepřáteli. (ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949)
 
Píše se začátek devadesátých let a vše, co byť jen trochu zavánělo starými socialistickými a komunistickými pořádky je značně nepopulární. Přesto však v Brně, dne 20. ledna mimořádná celostátní konference pionýrských pracovníků, na které bylo přijato rozhodnutí obnovit činnost Pionýra coby samostatného demokratického sdružení. Začalo částečně nové vymezování činnosti, hledání domácích i zahraničních vazeb, obměny vnitřní struktury sdružení a hájení dobré "značky" PIONÝR. 
 
Pionýr tak prodělal další změnu. Tentokrát, alespoň prozatím, poslední. V následujících letech se postupně vyrovnával se svou minulostí a byť mnoho lidí o tom neví, funguje dodnes.
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]